Projekt

 

 „Ocenianie kształtujące jako innowacyjny element procesu nauczania w modułowym kształceniu zawodowym”

 w  ZSP w Kłaninie”

 

realizowany 05.03-13.03.2016 w Wielkiej Brytanii

 

 

 

w miejscowości PORTSMOUTH

Projekt oparty jest na mobilności: szkolenie kadry i polega  na obserwacji zajęć  job shadowing w wybranych ośrodkach edukacyjnych w Wielkiej Brytanii, które stosują ocenianie kształtujące w swojej placówce.

Źródła finansowania projektu:
Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +

 Cele projektu:

 

 • zastosowanie oceniania kształtującego w modułowym kształceniu zawodowym
 • rozwój zawodowy pracowników ZSP w Kłaninie
 • poprawa pod względem jakościowym zajęć edukacyjnych w kształceniu zawodwym
 • poznanie zasad pracy w kraju partnera
 • promowanie wiedzy o innych kulturach i obyczajach
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obym z uwzględnieniem terminologii fachowej
 • kształtowanie postaw tolerancji i otwartości wobec różnic rasowych, etnicznych i religijnych
 • poznawanie aspektów pracy zawodowej w odmiennych warunkach kulturowych i językowych - zwalczanie uprzedzeń i stereotypów
 • wzbudzanie poczucia przynależności do europejskiej społeczności

 

Cele projektu zgodne z programem Erasmus+ mobilność edukacyjna:

 

 • aktywizacja społeczna
 • poprawa jakości kształcenia zawodowego
 • poprawa umiejętności językowych uczestników projektu
 • podniesienie umiejętności komputerowych
 • zwiększenie świadomości kulturowej
 • wspieranie międzynarodowej mobilności
 • zwiększenie poczucia europejskości

 

Rezultaty projektu:

 • zeszyty metodyczne ze scenariuszami zajęć z zastosowaniem oceniania kształtującego w modułowym kształceniu zawodowym
 • prezentacje multimedialne o polityce kształcenia i szkolenia zawodowego w Wielkiej Brytanii i przykładach dobrych rozwiązań, dobrej praktyki i podejścia do oceniania kształtującego
 • artykuły do prasy lokalnej
 •  konferencje dydaktyczną dotycząca oceniania kształtującego w szkolnictwie zawodowym dla dyrektorów i nauczycieli przedmiotów zawodowych powiatu puckiego i wejherowskiego

 

Projekt jest odpowiedzią na potrzebny edukacyjne szkół ponadgimnazjalnych kształcących w różnych zawodach. Odpowiadając na te potrzeby uczestnicy projektu zmodyfikują proces Edukacji i wprowadzą ocenianie kształtujące, które wpłynie pozytywnie na efekty procesu nauczania. Dzięki ocenianiu kształtującemu zajęcia staną się bardziej atrakcyjne i przystępne dla uczniów, a w tym samym pozwolą na podniesienie poziomu osiągnięć uczniów, wyrównanie ich wyników w nauce i doskonalenie zdolności uczenia się. Ocenianie kształtujące jest jedną z najbardziej efektywnych strategii, prowadzących do osiągania wysokich wyników nauczania. Istotnym założeniem projektu jest aby, aby wysokie wyniku nauczania osiągali wszyscy uczniowie i jednocześnie nabywali umiejętności „uczenia się jak się uczyć”. Udział kadry w projekcie jest alternatywą i szansa na podniesienie swojej kompetencji i wiedzy w zakresie oceniania kształtującego. Zastosowanie tego oceniania pozwoli na dostosowanie strategii nauczania, tak aby w pełni reagować na rozpoznanie potrzeby uczącego się.